ဝိန္႕စိန္ ေရႊဆိုင္ (Customized Software)
 • ဆိုင္(၁) - ၂၈ x ၈၄ လမ္းေထာင့္၊ ရံုေတာ္ႀကီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၂) - ၂၉လမ္း၊ ၈၃ x ၈၄ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၃) - ၈၄လမ္း၊ ၂၈ x ၂၉ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဝိန္႕လီ ေရႊဆိုင္ (Gold Bullion)
 • ၈၀ လမ္း၊ ၂၉ x ၃၀ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဝိန္႕ဖူး ေရႊဆိုင္ (Gold Bullion)
 • ၂၆ လမ္း၊ ၈၃ x ၈၄ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဝိန္႕ဆန္း ေရႊဆိုင္ (Gold Bullion)
 • ၈၄ လမ္း၊ ၂၆ x ၂၇ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
မိုးေကာင္း ေရႊဆိုင္ (Gold Bullion)
 • ၈၄ လမ္းႏွင့္ ၃၉ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
နဝရတ္ ေရႊဆိုင္ (Gold Bullion)
 • လူမႈဖူလံုေရးတိုက္တန္း၊ မႏၱေလး-လားရိႈး လမ္းေဘး၊ ျပင္ဦးလြင္။
ျပည့္စံု ေရႊဆိုင္ (Gold Bullion)
 • ျပင္ဦးလြင္ ေဈးအနီး။
ဧကရာဇ္ ေရႊဆိုင္ (Gold Bullion)
 • အမွတ္ (၁၉)၊ ပန္းခင္းလမ္း၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။
ယံုစိန္ ေရႊဆိုင္ (Gold Bullion)
 • ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။
ေရႊပံုရိပ္ Thailand Jewellery Shop (ABS)
 • အမွတ္ (၁၂၈)၊ Skywalk Shopping Mall
Korea Mobile & Electronic (ABS)
 • ၇၈ လမ္း၊ ၃၃ x ၃၄ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဟိဏ္း ဖုန္းႏွင့္ ဖုန္းအပိုပစၥညး္ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • က်ိဳက္ထိုျမိဳ ့။
KTA Mobile Sales & Service (ABS)
 • ရမည္းသင္းျမိဳ ့။
YG Family Mobile Handset & Accessoires (ABS)
 • အမွတ္- ၁၇၃၊ မႏၱေလး-လားရႈိးလမ္းမၾကီးေဘး၊ ျပင္ဦးလြင္ျမိဳ ့။
ေရႊစင္လင္း Phone & Accessory (ABS)
 • မေနာ္ဟရီလမ္း၊ ၆၄ x ၆၅ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ ့။
Apple Mobile Mobile Sales & Accessories (ABS)
 • ၈၂ လမ္း၊ ၂၆ x ၂၇ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ ့။
AMT Computer Sales & Service Center (ABS)
 • အမွတ္- ၁၄၅၊ ၂၆ လမ္း၊ ၇၆ x ၇၇ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ ့။
Top Mobile (ABS)
 • ၂၆ လမ္း၊ ၈၀ x ၈၁ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Linn IT Soultion (ABS)
 • ပ်ဥ္းမနားျမိဳ႕။
Mobile Super King (ABS)
 • ၂၆-B လမ္း၊ ၇၃ x ၇၄ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
အလွစု Mobile (ABS)
 • ျမိဳ႕မေဈး၊ ေနုျပည္ေတာ္။
K Nine Mobile (ABS)
 • လိပ္စာ ေပ်ာက္ဆံဳး
My Mobile Hub Mobile (ABS)
 • ၈၂ လမ္း၊ ၃၁ x ၃၂ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Ocean Mobile (ABS)
 • ၈၃ လမ္း၊ ၃၅ x ၃၆ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
T-World Mobile Sale & Service (ABS)
 • ၈၄ လမ္းႏွင့္၃၂ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Mandalay Mobile (ABS)
 • ၃၅ လမ္း၊ ၈၆ x ၈၇ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Rainbox Mobile Sale & Accessories (ABS)
 • ၃၅ လမ္း၊ ၈၆ x ၈၇ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
တိုးဝမ္း Mobile Sales & Accessories (ABS)
 • ၃၅ လမ္း၊ ၈၇ x ၈၈ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
အာကာ Mobile Phone Sales & Service (ABS)
 • ၆၂ လမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ၈၁လမ္း၊ ၃၃ x ၃၄ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
M Mobile Sales & Service (ABS)
 • ၃၅ လမ္း၊ ၆၈ လမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Ever Success Mobile Sales & Services (ABS)
 • အမွတ္ (င-၃/ရ)၊ ၆၂ လမ္းႏွင့္ဇလပ္ဝါလမ္းေထာင့္၊မႏၱေလးၿမိဳ႕။
NeoStar Computer accessories & Mobile (ABS)
 • ရပ္ကြက္(၁၀)၊ ဘူတာလမ္း၊ လားရိႈးၿမိဳ႕။
Mobile Mall Phone Sales & Services (ABS)
 • ၈၄ လမ္း၊ ၃၆ x ၃၇ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Dream Land Mobile Phone (ABS)
 • ၈၇ လမ္း၊ ၃၅ x ၃၆ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
HK Mobile (ABS)
 • ဆိုင္(၁) -၅၆ လမ္း ႏွင့္ရြာလယ္လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၂) -၆၂ လမ္း၊ စိန္ပန္းလမ္း ႏွင့္ ေအာင္မဂၤလာလမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
Mobile Land Phone Sale & Services (ABS)
 • ၈၄ လမ္း၊ ၃၄ x ၃၅ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
King Mobile Sales & Services (ABS)
 • ေဈးလမ္း၊ ပိုးဇာရပ္၊ စစ္ကိုင္းျမိဳ႕။
G-Light Mobile Sales and Services (ABS)
 • အမွတ္(၄၇)၊ မအူပင္လမ္း၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
 • အမွတ္(၁၆၂)၊ ရွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊ ပဲခူးၿမိဳ႕။
Minn Mobile sales and Services (ABS)
 • ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕။
Mobile Master Mobile Sales & Services (ABS)
 • မေနာ္ဟရီလမ္း၊ ၅၇ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Crystal Mobile (ABS)
 • ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕။
Today Mobile (ABS)
 • ၈၂ လမ္း၊ ၃၈ x ၃၉ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Power Mobile Sales & Service (ABS)
 • လမ္း ၃၀၊ ၇၂ x ၇၃ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Ma Naw Mobile (ABS)
 • ၆၁ x ၆၂ လမ္းၾကား၊ မေနာ္ဟရီလမ္း ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
G2 Mobile (ABS)
 • ၁၉ လမ္း၊ ၈၆ x ၈၇ ၾကား ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
NRG Mobile Sales & Services (ABS)
 • ၂၈ လမ္း၊ ၈၁ ထ ၈၂ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ၾကယ္တာရာ Mobile Sales & Services (ABS)
 • ရပ္ကြက္(၃)၊ သုခလမ္း၊ လားရိႈးၿမိဳ႕။
ATK Mobile Sales & Accessories (ABS)
 • ရမည္းသင္းၿမိဳ႕။
MEG Electronic (ABS)
 • မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Channel Mark Electronic (ABS)
 • ေနျပည္ေတာ္။
ဖီးနစ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကတၲား (ABS)
 • ၈၅ လမ္း၊ ၃၁ ထ ၃၂ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊပင္လံုလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၇၇ လမ္း၊ ၃၅ x ၃၆ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
HJ တင္ေမာင္ေမာင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၂၆-B လမ္း၊ ၈၃ x ၈၄ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
အင္ၾကင္းမိုး Electronic (ABS)
 • လမ္း ၈၀ ၊ ၂၈ x ၂၉ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
အိုမီဂါ Electronic (ABS)
 • ၈၃ လမ္း၊ ၂၈ x ၂၉ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Win Electronic (ABS)
 • ေခ်ာက္ၿမိဳ႕။
Ever Smile Electronic (ABS)
 • ၈၅ x ၈၆ လမ္း ၊ ၂၄ x ၂၅ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
MMH Electronic (ABS)
 • ၂၁လမ္း ၊ ၈၂ x ၈၃ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
နဒီလိႈင္း ဖုန္း ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • နာရီစင္အနီး၊ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕။
Grand Light Electric Mark (ABS)
 • လမ္း၈၀ ၊ ၂၇ x ၂၈ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
လင္းလင္း လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း လက္လီ/လက္ကား (ABS)
 • ၁၇။၁၁၉၊ ကန္လမ္း၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕။
ေအာင္မိုးျမင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း လက္လီ/လက္ကား (ABS)
 • ၈၄ လမ္း၊၃၀ x ၃၁ ၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
လင္းလက္ကမၻာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၂ x ၆၃ၾကား၊ မေနာ္ဟရီလမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
မိတ္ဆက္ေအာင္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ရုပ္ရွင္ရံုလမ္း၊ မိတၳီလာျမိဳ႕။
ေငြကမၻာ ဖုန္း ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၃၅ လမ္း၊၈၆ x ၈၇ ၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ေနလ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • အမွတ္(၃)၊ ေရႊဘုန္းပြင့္ဘုရားလမ္း၊ျပည္ၿမိဳ႕။
F2B Convience Store (ABS)
 • ၈၃ လမ္း၊ ၂၅ x ၂၆ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ ့။
လားရႈိးမီနီစတိုး (ABS)
 • လမ္း ၃၀ x ၇၇ လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသားစံ၊ မႏၱေလးျမိဳ ့။
နယူးထိုင္ဝမ္စတိုး (ABS)
 • ၇၈ လမ္း၊ ၂၇ x ၂၈ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
စကၤာပူစတိုး (ABS)
 • ၂၆-B လမ္း၊ ၈၂ ထ ၈၃ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေဟာင္တာစတိုး (ABS)
 • ၇၂ လမ္း ႏွင့္၂၈ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဟန္နီဦး စတိုး (ABS)
 • စစ္ကိုင္းျမိဳ႕။
လြင္လြင္ စတိုး (ABS)
 • ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕။
ေမႏွင္း စတိုး (ABS)
 • ၅၆ x ၅၇ ၾကား၊ မေနာ္ဟရီလမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
သိန္း စတိုး (ABS)
 • မိုးကုတ္ၿမိဳ႕။
World Mart Mini Mart (ABS)
 • ၇၁ လမ္း၊ ၂၉ x ၃၀ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Gningo Supermarket (ABS)
 • ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေျမြဘုရားအနီး၊ ပုလိပ္ၿမိဳ႕။
ကိုဦး စာေရးကိရိယာ ႏွင့္ အလွကုန္ (ABS)
 • ဆိပ္ျဖဴျမိဳ႕။
KK အားကစားပစၥည္းဆိုင္ (ABS)
 • ဆိုင္(၁) လမ္း၈၀၊ ၃၆ x ၃၇ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
STAR အားကစားပစၥည္းဆိုင္ (ABS)
 • ၃၂ x ၃၃၊ ၇၇ x ၇၈ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေမာင္ထြန္း အားကစားပစၥည္းဆိုင္ (ABS)
 • ၃၅ x ၇၅ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
Royal Myanmar Golf Club (ABS)
 • ေနျပည္ေတာ္။
GP ၿမိဳ႕ေတာ္ဦး နာရီဆိုင္ (ABS)
 • ေဈးခ်ိဳ ေတာင္ဘက္တိုက္တန္း၊၂၇x၂၈ေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
လြင္နာရီဆိုင္ (ABS)
 • ၈၄ လမ္း၊ ၂၈ x ၂၉ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
လူပ်ံသေဘၤာေဆးဆိုင္ (ABS)
 • ၆၂ လမ္း၊ ၃၈ x ၃၉ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
မနီလာသေဘၤာေဆးဆိုင္ (ABS)
 • ၂၆ လမ္း၊ ၇၈ x ၇၉ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ခိုင္ေဇာ္သေဘၤာေဆးဆိုင္ (ABS)
 • အမွတ္(၂၈၂ -၂၈၃)၊ ရန္ကုန္အင္းစိန္လမ္း၊ မရမ္းကုန္း။
Long Yang International Co.,Ltd သေဘၤာေဆးေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၅ x ၆၆ ၾကား၊ သရဖီလမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Brightex Lecquer Wood Coating & Metex Paints (ABS)
 • ၈၄လမ္း၊၃၉ x ၄၀ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Gold Star ေႂကြျပား (ABS)
 • ၃၂ လမ္း၊၈၂ x ၈၃ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေဆြညီေနာင္ဓါတ္ဗူး၊ ပန္းကန္ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၃၄ လမ္း၊ ၇၈ x ၇၉ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ၾကယ္စင္စုစတီး၊ ဓါတ္ဗူး၊ ပန္းကန္ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၁လမ္း ႏွင့္ ၆၂လမ္း ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊလိပ္ျပာေႂကြထည္၊ ဓါတ္ဗူး၊ ပန္းကန္ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၃၅ လမ္း၊ ၈၁ x ၈၂လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊလီဦးစတီးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၈၆ x ၈၇၊ ၁၁ x ၁၂လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊလီဦးစတီးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၈၆ x ၈၇၊ ၁၁ x ၁၂လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊလီဦးစတီးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၈၆ x ၈၇၊ ၁၁ x ၁၂လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေအာင္ဆန္းျပည့္စံုေရသန္႕စက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္း ျဖန္႕ခ်ိေရး (ABS)
 • ၂၆ လမ္း ႏွင့္ ၈၀လမ္း ေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဇာမဏီ ဓါတ္ေျမဩဇာ (ABS)
 • ၃၁ လမ္း၊ ၈၄ x ၈၅ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေနၾကာပန္း စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးႏွင့္ ဓါတ္ေျမဩဇာ (ABS)
 • ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။
YanPai & Panhtwar Socieconomics Family House (ABS)
 • အ.ထ.က (၂၆ ) ေက်ာင္းအနီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
လင္းေရာင္ ကုန္မာ၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ေရပိုက္ႏွင့္ ပိုက္ဆက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၅၈ ၾကား၊ မေနာ္ဟရီႏွင့္ သံလမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
River Sea Group ပိုက္ဆိုင္ (ABS)
 • ၂၃ လမ္း၊ ၈၃ x ၈၄ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
မင္းဗဟို ကုန္မာေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၂၆ x ၂၇ ၾကား၊ ၈၃ x ၈၄ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊျတိဂံကုန္မာေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၂၅လမ္း၊ ၈၃ x ၈၄ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
စိန္ျမန္မာပလပ္စတစ္ (ABS)
 • လမ္း၈၀၊ ၂၇ x ၂၈ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဆန္းသစ္အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ကြ်ဲဆည္ကန္ပြဲရံုတန္း၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Champion အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၈၁ လမ္း၊ ၂၇ x ၂၈ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ျပည့္စံု အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၁ x ၆၂ၾကား၊ ဗႏၶဳလလမ္း၊ စက္မႈဇံု၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေအးေမတၱာကုန္မ်ိဳးစံု ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၄၁လမ္း၊ ၈၇ x ၈၈ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေနျပည္ေတာ္ကုန္မ်ိဳးစံု ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ကေလာၿမိဳ႕။
ျပည့္ျဖိဳးသူ ကုန္မ်ိဳးစုံေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ဂန္ ့ေဂါျမိဳ ့။
ႀကီးႀကီးခ်မ္း - ၂ ေစာင္၊ တဘက္ ၊ အိပ္ယာခင္း လက္လီ/လက္ကားျဖန္႔ခ်ိေရး (ABS)
 • ၂၇လမ္း၊ ၃၃ x ၃၄ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဦးေက်ာ္ေအး+ေဒၚပု ေစာင္၊ ျခင္ေထာင္ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ေဈးခ်ိဳ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
တဟုန္ဖန္ က်န္းမာေရးဖ်ာ အမ်ိဳးမ်ိဳး လက္လီ/လက္ကားျဖန္႕ခ်ိေရး (ABS)
 • မေနာ္ဟရီလမ္း၊ ၆၈ x ၆၉ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Bunny တံဆိပ္ရိုက္ႏွင့္ အိတ္အမ်ိဳးမ်ိဳး (ABS)
 • ၂၆လမ္း၊ ၈၆ x ၈၇ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Shoes Love ဖိနပ္ဆိုင္ (ABS)
 • Diamond Plaza၊ Mandalay
ေတာ္ဝင္ဖိနပ္ဆိုင္ (ABS)
 • ၃၅ လမ္း၊ ၈၀ x ၈၁ ၾကာ း၊ မႏၱေလး။
ေရႊဘရဏီ ပိုးထည္တိုက္ (ABS)
 • ၃၇လမ္း၊ ၇၇ x ၇၈ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေတာ္ဝင္ဖိနပ္ဆိုင္ (ABS)
 • ၃၅ လမ္း၊ ၈၀ x ၈၁ ၾကာ း၊ မႏၱေလး။
ထိပ္ထား ဇာ ႏွင့္ ပိုးထည္အမ်ိဳဳးမ်ိဳး (ABS)
 • ၇၂လမ္း၊ ၂၈ x ၂၉ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ယြန္းေရႊရည္ ပိုးထည္တိုက္ (ABS)
 • ကန္ေတာ္ၾကီးထိပ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဆန္းသစ္ ပိုးထည္တိုက္ (ABS)
 • ၈၈လမ္း ႏွင့္ ၁၉ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေအးခ်မ္းသာ သကၤန္းတိုက္ (ABS)
 • ၈၇လမ္း၊ ၃၅ x ၃၆ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Banjo Fashion (ABS)
 • ၇၈ လမ္း၊ ၃၃ x ၃၄ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Big-C Bag & Fashion (ABS)
 • ၇၈ လမ္း၊ ၃၄ x ၃၅ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
101 Shopping Bag (ABS)
 • ၈၄ လမ္း၊ ၃၁ x ၃၂ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
World Fashion (ABS)
 • Diamond Plaza, Mandalay
ATT Fashion (ABS)
 • ၆၂ လမ္း၊ မေနာ္ဟရီႏွင့္ ခိုင္ေရႊဝါလမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
BOY Fashion (ABS)
 • အမွတ္ (၄၈၈)၊ စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးလမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
J.R.Y Fashion (ABS)
 • Diamond Plaza မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Micky Way အထည္ဆိုင္ (ABS)
 • ေဈးခ်ိဳ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
WINNIE Lady Jeans Collection (ABS)
 • ၃၂ လမ္း၊ ၈၀ x ၈၁ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
RYB အထည္ဆိုင္ (ABS)
 • Diamond Plaza, Mandalay
မြန္အိုင္းအထည္ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၃၃လမ္း၊ ၇၇ x ၇၈ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊထေနာင္းအထည္ ႏွင့္ စတိုး (ABS)
 • ရန္ကုန္-မႏၱေလးကားလမ္း၊ ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕။
HER Boutique အထည္ဆိုင္ (ABS)
 • ၆၉လမ္း ႏွင့္ ၃၂ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
မိုင္းမိုင္ အထည္ဆိုင္ (ABS)
 • 37 လမ္း၊ 79 x 80 ၾကား Mandalay
ေအာင္ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Europe ပီေကစက္ရံု (ABS)
 • စက္မႈ(၁) ဖိုးရာဇာလမ္းႏွင့္ လမ္း ၇၀ ေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ကိုေက်ာ္စိုး အေထြေထြေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ဗန္းေမာက္ျမိဳ ့။
ဦးဘသင္း + ေဒၚၾကင္ပိ ဆီဆိုင္ (ABS)
 • ေရႊဘိုေစ်းအနီး၊ ေရႊဘိုျမိဳ ့။
ေရႊဝါဝင္း လၻက္ႏွင့္ အေၾကာ္စံု (ABS)
 • ၈၇လမ္း၊ ၂၆ x ၂၇ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ ့။
ဦးဝင္းႏိုင္ ငွက္ေပ်ာပြဲရံု (ABS)
 • ၈၇လမ္း၊ ၂၀ x ၂၁ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ ့။
ထံုးဘုရင္ ကြမ္းစားထံုး (ABS)
 • ၇၁လမ္း၊ သာယာဝတီမင္းၾကီးလမ္းႏွင့္ ဧဝရတ္လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ ့။
Platinum City ပလက္တီနမ္ႏွင့္ လက္ဝတ္ရတနာ (ABS)
 • 80လမ္း ၊ 29 x 30 ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
TRI JADE Gems & Jewellery (ABS)
 • ၆၈ လမ္း ႏွင့္ သဇင္လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ပင္လယ္ျပာစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း (ABS)
 • ဆိုင္(၁) - လမ္း ၈၀၊ ၃၂ ထ ၃၃ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၂) - ၇၈ လမ္း၊ ၂၆ ထ ၂၇ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၃) - တိေမြးကု ရံုးဝင္း၊ ကြ်ဲဆည္ကန္ မီးပြိဳင့္အနီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၄) - ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၅) - ကလပ္ကုန္းေဈးလမ္း၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတိုက္တန္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္၊ ဖားကန့္ၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၆) - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕။
IKit Digital Shop (ABS)
 • ဆိုင္(၁) - ၇၈ လမ္း၊၃၆ ထ ၃၇ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၂) - လမ္း ၈၀၊ ၃၄ ထ ၃၅ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၃) - ၃၅လမ္း၊ ၇၄ ထ ၇၅ၾကား၊
  မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၄) - ၆၂ လမ္း၊ ဇလပ္ဝါလမ္းႏွင့္ ေဒလီယာလမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
iPhone Mobile Whole Sale Center (ABS)
 • ၂၆-B လမ္း၊ ၇၉ x ၈၀ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Huawei Mobile (ABS)
 • ၃၇ လမ္း၊ ၇၃ x ၇၄ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Hawei Mobile Sales & Accessories (ABS)
 • ၆၂ x ၆၄ ၾကား၊ မေနာ္ဟရီလမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Telemobile Mobile Sales & Services (ABS)
 • ၃၅ လမ္း၊ ၇၃ x ၇၄ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Matrix Computer (ABS)
 • ဆိုင္(၁) -၂၆ လမ္းႏွင့္ လမ္း၈၀ေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၂) - အမွတ္ (၃၂၅-ဗ)၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ အထက္ဘေလာက္၊ ေက်ာက္တံတား၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၃) - အမွတ္ (၁၁၆)၊ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊ ေက်ာက္တံတား၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။
TCL Electronic (ABS)
 • လမ္း ၃၀၊ ၆၅ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဟီတာခ်ီလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၂၇ x ၂၈ ၾကား၊ ၈၃ x ၈၄ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Pro Video ccTV ဆက္စပ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၃၃ လမ္း၊ ၈၀ x ၈၁ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ပန္းႏု စာေရးကိရိယာ (ABS)
 • အမွတ္ (ဗ-၈ယ၉)၊ လမ္း၃၀၊ ၆၇ ထ ၆၈ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
YY အားကစားပစၥည္းဆိုင္ (ABS)
 • ၇၃ လမ္းႏွင့္ ၃၂ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊျဖဴ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၄ လမ္း၊ ၃၉ x ၄၀ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေဒၚတင္တင္သေဘၤာေဆးဆိုင္ (ABS)
 • ၄၅ လမ္း၊ ၈၂ x ၈၃ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ၾကယ္သံုးလံုးဓါတ္ဗူး၊ ပန္းကန္ ေရာင္းဝယ္ေရး (Customized Software)
 • ၇၃ x ၇၄ ၾကား၊ ျပည္ၾကီးတံခြန္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
ႀကီတင္ဓါတ္ဗူး၊ ပန္းကန္ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၃၂ လမ္း၊ ၈၀ x ၈၁ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Casper စက္ရံုသံုးပစၥည္းႏွင့္ သစ္အေခ်ာထည္ စက္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၂၄ လမ္း၊ ၈၂ x ၈၃ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊလမ္းသစ္သံထည္စၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၂ လမ္း၊ စိန္ပန္းလမ္းႏွင့္ ေအာင္မဂၤလာလမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊလီစက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ဆိုင္(၁) - ၂၇ လမ္း၊ ၈၂ x ၈၃ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၂) - သီရိမြန္လမ္းမ၊ သီရိမြန္ ပလာဇာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
ဦးတိုင္ စက္ႏွင့္ စက္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • အမွတ္ (၁၁) ျမိဳ႕လယ္လမ္း၊ ေတာင္ပိုင္းရပ္၊ မိုးမိတ္။
ေရႊမႏၱေလး ကားပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၁၈ လမ္း၊ ၈၀ x ၈၁ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ခိုင္ေရႊမင္း ကားပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၅ လမ္း၊ သခင္ဖိုးလွၾကီးလမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊတံခါး ကားပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၈၁ လမ္း၊ ၂၆ x ၂၇ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဗႏၶဳလ ကားပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • အေဆာင္ (၁၇)၊ အခန္း(၂)၊ ခ်မ္းျမေရႊျပည္ေဈး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေအာင္ေက်ာ္ထြန္း ကားပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • အေဆာင္(ခခ)၊ အခန္း (၃) ကြ်ဲဆည္ကန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
လိႈင္ ကားကက္ဆက္ႏွင့္ ကားအလွဆင္လုပ္ငန္း (ABS)
 • ၈၃ x ၃၄ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ၈၂ x ၃၃ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
S-လြင္ ကားအလွဆင္ႏွင့္ Audio ပစၥည္း လက္လီ/လက္ကားျဖန္႕ခ်ီေရး (ABS)
 • ၈၃လမ္း၊ ၃၄ x ၃၅ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
S1 ကားအလွဆင္ႏွင့္ Audio ပစၥည္း (ABS)
 • ၇၃လမ္း၊ ၃၁ x ၃၂ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Drift King Car Audio & Decoration (ABS)
 • ၆၂ လမ္း၊ ခိုင္ေရႊဝါလမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
မႏၱေလး ကားမီးခြက္ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၈၁ လမ္း ႏွင့္ ၁၇လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
မႏၱေလး ကားမီးခြက္ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၈၁ လမ္း ႏွင့္ ၁၇လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Gbingo စက္သံုးဆီ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေျမြဘုရားအနီး၊ ပုလိပ္ၿမိဳ႕။
ၾကယ္ငါးပြင့္ စက္သံုးဆီ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၁ လမ္းႏွင့္ စံျပလမ္းေထာင့္၊ စက္မႈ(၁)၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
OK စက္သံုးဆီ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ဟင္းငုတ္ပင္၊ ေတာင္ငူျမိဳ႕။
ေအာင္ေမတၲာ စက္သံုးဆီ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ေနျပည္ေတာ္။
မင္းသူေအာင္ စက္သံုးဆီ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • မႏၱေလး-ျပင္ဦးလြင္ အတက္လမ္း၊ အုန္းေခ်ာေက်းရြာ၊ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
မင္းျပည့္စံု OK စက္သံုးဆီ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ေနျပည္ေတာ္။
လြန္းပ်ံ အဆင့္ျမင့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္ ဘကၳရီ လက္လီ/လက္ကား ျဖန္႕ခ်ီေရး (ABS)
 • ၈၂ လမ္း၊ ၂၆ x ၂၇ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ရွမ္းကန္ ေလေအးေပးစက္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၈၁ လမ္း၊ ၃၆ x ၃၇ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေနတံခြန္ ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၃၆ x ၈၁ေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
United ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၃၇လမ္း၊ ၇၄ x ၇၅ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ ့။
ေကာင္းဟိန္း ဆိုင္ကယ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • မေနာ္ဟရီလမ္း၊ ၆၁ x ၆၂ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
လင္းလင္းထက္ ဆိုင္ကယ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • အနီးစခန္း၊ ဆင္ေခါင္းၾကီးေက်းရြာ၊ ျပင္ဦးလြင္။
Royal II ဆိုင္ကယ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၄လမ္း၊ သိပၸံလမ္း ေတာင္ဘက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊမႏၱေလး ဆိုင္ကယ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၄၁ လမ္း၊ ၈၆ x ၈၇ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊကမၻာ ဆိုင္ကယ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • မံုရြာၿမိဳ႕။
မင္းမင္းေဇာ္ ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၈၄ လမ္း၊ဦးပြားဂံုးေက်ာ္ေတာင္ဘက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
'ေန'တံဆိပ္ ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • အေဆာင္(၃၉)၊ အခန္း(၅)၊ ကြ်ဲဆည္ကန္ပြဲ႐ံုတန္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဆူမို ဆိုင္ကယ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၄ လမ္း၊ သိပၸံလမ္း ႏွင့္ မိုးေသာက္ပန္းလမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊထြန္း ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၇၉ x ၈၀ ၾကား၊ ၃၈ x ၃၉ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
TOP ဆိုင္ကယ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၂ လမ္း၊ ၂၀ x ၂၁ၾကား၊မႏၱေလးၿမိဳ႕။
RO ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၈၉ လမ္း၊ ၂၉ x ၃၀ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ရင္မိုင္ ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၅၃ x ၅၄လမ္းၾကား၊ မေနာ္ဟရီလမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Everest ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၈၃လမ္း၊ ၂၅ x၂၆ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေအာင္ထူးဆန္း ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္း အမ်ိဴးမ်ိဳးႏွင့္ ဆိုင္ကယ္နတ္ျဖန္႕ခ်ိေရး (ABS)
 • အမွတ္ (၈၇/၈၆)၊ ၈၇ လမ္း၊ ၂၅ x၂၆ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
မိုးေသာက္ႏွင္း ဆိုင္ကယ္အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • လမ္း ၉၀၊ ၃၅ x ၃၆ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊနန္းေတာ္သံရည္က်ိဳ ႏွင့္ ဘက္ထရီ (ABS)
 • ၅၇ လမ္း၊ ကေနာင္မင္းသားၾကီးႏွင့္ မိုးေသာက္ပန္းလမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
စိန္ရတနာ သံရည္က်ိဳ လုပ္ငန္း (ABS)
 • အမွတ္ (ႏ-၇)၊ စံျပ စက္မႈဇုန္ရပ္ကြက္၊ ပန္းျခံလမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Modern Farm ထြန္စက္ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၆၂ လမ္း ႏွင့္၄၁လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဦးသန္းေအး ထြန္စက္ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္း၊ ကြ်ဲဆည္ကန္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
မထူး + မစူးေဆးဆိုင္ (ABS)
 • ၈၇ လမ္း၊ ၂၇ x ၂၈လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
အနႏၱဂုဏ္ေဆးဆိုင္ (ABS)
 • ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။
ရႊင္ရႊင္ေဆးဆိုင္ (ABS)
 • ဆိုင္ (၁) - လမ္း၃၀၊ ၇၆ x ၇၇ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္ (၂) - ၆၂ လမ္း၊ သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္ႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ မႏၱေလးျမိဳ႕။
Naing Pharmacy (ABS)
 • သေျပကုန္းေဈး၊ ေနျပည္ေတာ္။
Aung Na Mate Pharmacy Distribution (ABS)
 • ၆၅ လမ္း၊ ငုဝါလမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Able ဓါတ္ခြဲခန္းသံုးပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၇၆ လမ္း၊ ၂၇ x ၂၈ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ထြန္းကားထုတ္လုပ္ေရး (ABS)
 • စက္မႈ(၁)၊ ေယာမင္းၾကီးလမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
New Power ျမန္မာ့စြမ္းအားသစ္ ကားထုတ္လုပ္ေရး (ABS)
 • စက္မႈပန္းျခံအနီး၊ အရာေတာ္ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Dong Feng ကားအေရာင္းစင္တာ (ABS)
 • F-8 ျပည္ၾကီးတံခြန္ျမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈ ပန္းျခံ အနီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
အလွဘဏ္ဓါတ္ပံုတိုက္ (ABS)
 • ၃၄ လမ္း ၈၁လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာဇံ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေအာင္ေစပိုင္ Co.,Ltd. (ABS)
 • ၃၄လမ္း၊ ၇၈ x ၇၉ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ ့။
Olive Co.,Ltd. (ABS)
 • ၆၄ လမ္း၊ ၄၁ ထ ၄၂ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Happy Organic Life Co.,Ltd. (ABS)
 • ၇၂ လမ္း၊ ၃၄ x ၃၅ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Aung Ye Lin & Brother Co., Ltd. (ABS)
 • ၇၉ လမ္း၊ ၂၈ x ၂၉ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Top Trading Co.,Ltd. (ABS)
 • ဆိုင္(၁) - ၈၄ လမ္း၊ ၃၈ x ၃၇ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
 • ဆိုင္(၂) - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။
SPACE Ship Co.,Ltd. (ABS)
 • ၁၂ လမ္း၊ ၈၆ x ၈၇ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
JJC Trading Co.Ltd. (ABS)
 • ၈၇ လမ္း၊ ၂၂ x ၂၃ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Forever Trading (ABS)
 • ၃၂ လမ္း၊ ၈၆ x ၈၇ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Gree Air Condition (ABS)
 • မ-၁၃/၁၅၊ သိပၸံလမ္း၊၅၇ ထ ၅၈ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
သဲေတာသစ္၊ ဝါး ေရာင္းဝယ္ေရး (Customized Software)
 • ၅၂ လမ္း၊ မေနာ္ဟရီ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊလီစန္းေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၃၃ x ၃၄ ၾကား၊ ရတနာပံုေဈးအေရွ႕ဘက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
BBQ Garden စားေသာက္ဆိုင္ (ABS)
 • ေညာင္ဦးၿမိဳ႕။
ေရႊရတီစားေသာက္ဆိုင္ (ABS)
 • ေက်ာက္ဆည္ျမိဳ႕။
IT Food & Tea Centre (ABS)
 • ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။
ေကာင္း Thai Food (ABS)
 • Ocean Centre၊ ေနျပည္ေတာ္။
Airport Cafe (ABS)
 • Mandalay International AirPort
ကရဝိတ္ ကေဖး (ABS)
 • ၂၂ လမ္း၊ ၈၃ x ၈၆ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေငြပုလင္စားေသာက္ဆိုင္ (ABS)
 • ဇီဇဝါပန္းအဝိုင္းအနီး၊ ဇမၺဴသီရိျမိဳ႕နယ္၊ ေနျပည္ေတာ္။
Top 19 စားေသာက္ဆိုင္ (ABS)
 • ၁၉လမ္း၊ နန္းေရွ႕၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
တိုးၾကြယ္ေရခဲမုန္႔ႏွင့္အေအး (ABS)
 • ၆၂ လမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊမင္းသမီး မက္မန္း (ABS)
 • ၁၉လမ္း၊ ၈၁ x ၈၂ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
XING FU Bakery & Cake (ABS)
 • အမွတ္ (၁၈၁)၊ ခြာညိဳလမ္း၊ ျပည္ေတာ္သာရပ္၊ ေတာင္ၾကီးျမိဳ႕။
ဆင္ျဖဴေတာ္ ငပိ၊ ငေျခာက္ ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၂၈လမ္း၊ ၈၅ ထ ၈၆ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
လာဘ္ပြင့္မုန္႕မ်ိဳးစံုေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • လမ္း ၄၀ ႏွင့္၇၉ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊေခါင္းေလာင္းမုန္႕မ်ိဳဳးစံုရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၁၉လမ္း၊ ၈၁ x ၈၂ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ကိုေက်ာ္ႏိုင္မုန္႕မ်ိဳးစံုေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၁၂လမ္း၊ ၈၇ x ၈၈ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Jezzy အခ်ိဳရည္ ျဖန္႕ခ်ိေရး (ABS)
 • ၅၈ လမ္း၊ အေနာ္ရထာလမ္းသြယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
New Paris မုန္႔တိုက္ (ABS)
 • ၈၃ လမ္း၊ ၃၃ x ၃၄ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Gold Metal မုန္႔တိုက္ (ABS)
 • လမ္း ၃၀၊ ၈၁ x ၈၂ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊျမင္းပ်ံ မုန္႕တိုက္ (ABS)
 • ၆၂ လမ္း ၊ ေအာင္သုခလမ္း၊ စက္မႈ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Rose မုန္႕လုပ္ငန္း (ABS)
 • ၁၁ လမ္း ၊ ၈၇ x ၈၈ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ခ်န္ပီယံမုန္႕မ်ိဳးစံုေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ေခ်ာက္ၿမိဳ႕။
ေရႊပင့္ကူ မုန္႕ ၾကြပ္ (ABS)
 • စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးလမ္း၊ ဗားကရာေကြ႕၊ အမရပူရျမိဳ႕။
ဝမ့္ေစြ႕မုန္႕မ်ိဳးစံုေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၁၁လမ္း၊ ၈၇ x ၈၈ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဝမ့္ေစြ႕မုန္႕မ်ိဳးစံုေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၁၁လမ္း၊ ၈၇ x ၈၈ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဝမ့္ေစြ႕မုန္႕မ်ိဳးစံုေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၁၁လမ္း၊ ၈၇ x ၈၈ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဦးေလးႀကီးအထည္ဆိုင္ (ABS)
 • လမ္း ၈၀၊ ၂၆ x၂၇ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Fashion Queen လက္လီ/လက္ကား အထည္ဆိုင္ (ABS)
 • မန္းျမန္မာေဈးခ်ိဳပလာဇာ၊ ပထမထပ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေလးမြန္ေက်ာင္းဝတ္စံုအမ်ိဳဳးမ်ိဳး (ABS)
 • ၈၄ လမ္း ႏွင့္ ၄၅ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ပန္းေတာ္ဝင္ အထည္ဆိုင္ (ABS)
 • ၃၄ x ၃၅ ၾကား ႏွင့္ ၊ ၇၆ x ၇၇ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ခ်ိဳခ်ိဳျဖဴ အထည္ဆိုင္ (ABS)
 • ေဈးခ်ိဳ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Index အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း (ABS)
 • ၆၂ x ၆၃ ၾကား၊ ငုေရႊဝါလမ္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ခိုင္သစၥာ Fashion (ABS)
 • ၈၁ လမ္း ႏွင့္ ၄၂ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
Fashion Album (ABS)
 • ေကာလင္းၿမိဳ႕။
ျပည္ေက်ာ္အထည္ဆိုင္ (ABS)
 • အမရပူရၿမိဳ႕။
Cathrine အထည္ဆိုင္ (ABS)
 • ၇၃လမ္း၊ ၃၃ x ၃၄ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးျမိဳ ့။
Angel + Cosmetic (ABS)
 • ျပင္ဦးလြင္။
ေက်ာ္ အလွကုန္ (ABS)
 • ၈၂လမ္း၊ ၂၇ x ၂၈ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
မန္းျမန္မာအလွကုန္ (ABS)
 • ၈၃လမ္း၊ ၂၇ x ၂၈ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ကံသာဦးစတိုးႏွင့္ကားလက္မွတ္အေရာင္း (ABS)
 • ၃၂လမ္း၊ ၈၅ x ၈၆ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေရႊဝတ္ရည္ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • မန္းျမန္မာပလာဇာ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ရတနာတိုးေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ၃၃ လမ္း၊ ၈၄ x ၈၅ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ဦးေက်ာ္ေအး+ေဒၚပု ႏွစ္တရာခန္းဝင္ပစၥည္းဆိုင္ (ABS)
 • လမ္း၈၀၊ ၂၁ x ၂၂ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
အမရ ခန္းဝင္ပစၥည္း၊ ပရိေဘာဂႏွင့္ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး (ABS)
 • စစ္ကိုင္း-မႏၱေလးလမ္း၊ အမရပူရၿမိဳ႕။
၉၉ ခန္းဝင္ပစၥည္းဆိုင္ (ABS)
 • မန္းျမန္မာပလာဇာ ပထမထပ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
HZ_Link Fancy Gift Shop (ABS)
 • ရွမ္းကန္အေရွ႕၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕။
Perfect gift shop (ABS)
 • ၇၆ လမ္း၊ ၂၆ x ၂၇ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
KML ပြဲရုံ (ABS)
 • မိတၳီလာၿမိဳ႕။
ေညာင္ပင္ပု ကုန္မာႏွင့္စတိုး (ABS)
 • လက္ပံလွ။
စိန္ကမၻာ ဆန္စက္ (ABS)
 • လက္ေကာင္း။
ဟိန္းဇာကုန္မ်ိဳးစံု ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ဖားကန့္ျမိဳ႕။
ဟိန္းဇာကုန္စည္ပို႕ေဆာင္ေရး (Customized Software)
 • ၈၉ လမ္း၊ ၁၈ x ၁၉ ၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
စိန္ကမၻာ ဆန္စက္ (ABS)
 • လက္ေကာင္း။
စိုင္းေရႊလွကုန္မ်ိဳးစံု ေရာင္းဝယ္ေရး (ABS)
 • ဂန္႔ေဂၚၿမိဳ႕။
ေနလသုခ ပြဲရံု (ABS)
 • ေက်ာက္ဆည္။
ဥ ႆာပြဲရံု (ABS)
 • မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေက်ာ္သၾကားစက္ (ABS)
 • ၇၁ လမ္း၊ သာယာဝတီမင္းၾကီးလမ္းႏွင့္ က်န္စစ္သား လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။
ေဒၚလွ ငါးဒိုင္ (ABS)
 • ေရႊဘိုၿမိဳ႕။